Regulamin

Regulamin na sezon 2023/2024


 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnię oraz bez odpowiedniego stroju.
 4. Opłaty:
  Kwota do zapłaty odpowiada ilości zajęć w danym okresie rozliczeniowym. Za dany okres rozliczeniowy opłata jest pobierana z góry.
  Cena za jednostkę: 30 minut: 50 zł / 45 min: 55 zł
  Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym gotówką na miejscu lub przelewem na konto bankowe:
  Nazwa: B.Fit Katarzyna Brejnakowska
  PKO BP 59 1020 1026 0000 1802 0401 0815
  tytuł do przelewu: “Nauka pływania, imię i nazwisko Uczestnika, okres rozliczeniowy”.
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień, październik,
  II. Listopad, grudzień,
  III. Styczeń, luty, marzec,
  IV. Kwiecień, maj, czerwiec.
  Wysokość opłaty za dany okres rozliczeniowy będzie dostępna na stronie internetowej oraz wysyłana do wszystkich Uczestników drogą mailową.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi Uczestnikowi, który nie wniesie opłaty w obecnym okresie rozliczeniowym.
 6. Uczestnik przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać w kasie przy wejściu na lekcję.
 7. Istnieje możliwość zapisu na zajęcia w trakcie okresu rozliczeniowego, w takim przypadku od pełnej kwoty będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 8. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 9. Odrabianie zajęć:
  a) Uczestnik może odrobić opuszczone zajęcia w innym terminie, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie wskazanej przez Organizatora.
  b) Uczestnik w jednym okresie rozliczeniowym może odrobić maksymalnie 3 zajęcia, a na ich odrobienie ma 30 dni od daty zgłoszenia nieobecności.
  c) Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, została zgłoszona za późno lub uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w celu umówienia terminu odrabiania zajęć pomimo zgłoszenia nieobecności – nie jest to podstawą do zwrotów kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 10. Rezygnacja z zajęć
  a) Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Rezygnacja z kursu powinna być zgłoszona najpóźniej 48 godzin po zakończeniu pierwszych zajęć, w których Uczestnik wziął, bądź miał wziąć udział. Rezygnacje należy zgłosić e-mailem na adres nemo.mokotow@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 501 659 144.  W tym przypadku Organizator zwraca opłatę uiszczoną za dany okres rozliczeniowy pomniejszoną o jedne zajęcia.
  b) Jeżeli rezygnacja nie nastąpi w trakcie 48 godzin od odbycia pierwszych zajęć obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia, wówczas Organizator zwraca uiszczoną za kurs płatność pomniejszoną o terminy zajęć, które się odbyły oraz o terminy zajęć, które odbędą się w ciągu 30 dni od przesłania rezygnacji lub naliczona zostanie dopłata.
  c) Uczestnicy, których rodzice bądź prawni opiekunowie nie prześlą rezygnacji w wyznaczonym terminie, traktowani są jako pełnoprawni uczestnicy kursu. Organizatorowi należy się wówczas pełne wynagrodzenie, jak za należycie wykonaną usługę.
  d) Zwroty dokonywane są przelewem w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji.
 11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie lub ich koszt zostanie zwrócony.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 13. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o zapoznanie się z regulaminem, akceptację jego warunków oraz informację na temat udostępniania wizerunku – FORMULARZ