Regulamin

Regulamin na sezon 2023/2024

Szkoły Pływania NEMO na pływalni “Wodne Piaski” i B.Fit na pływalni “Królowej Jadwigi”


 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnię oraz bez odpowiedniego stroju.
 4. Opłaty:
  Kwota do zapłaty odpowiada ilości zajęć w danym okresie rozliczeniowym. Za dany okres rozliczeniowy opłata jest pobierana z góry.
  Cena za jednostkę: 30 minut: 50 zł / 45 min: 56 zł
  Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym kartą, gotówką lub przelewem na konto bankowe:
  PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
  tytuł do przelewu: “Nauka pływania, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień, październik,
  II. listopad, grudzień
  III. styczeń, luty, marzec
  IV. kwiecień, maj, czerwiec
  Wysokość opłaty za dany okres rozliczeniowy będzie dostępna na stronie internetowej oraz wysyłana do wszystkich uczestników e-mailem tydzień wcześniej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji usługi uczestnikowi, który nie wniesie opłaty w obecnym okresie rozliczeniowym.
 6. Uczestnik przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać w kasie przy wejściu na pływalnię.
 7. Istnieje możliwość zapisu na zajęcia w trakcie okresu rozliczeniowego, w takim przypadku od pełnej kwoty będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 8. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 9. Odrabianie zajęć:
  a) Uczestnik może odrobić opuszczone zajęcia w innym terminie, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie wskazanej przez Organizatora.
  b) Uczestnik w jednym okresie rozliczeniowym może odrobić maksymalnie 3 zajęcia, a na ich odrobienie ma 30 dni od daty zgłoszenia nieobecności.
  c) Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, została zgłoszona za późno lub uczestnik nie skontaktuje się z organizatorem w celu umówienia terminu odrabiania zajęć pomimo zgłoszenia nieobecności – nie jest to podstawą do zwrotów kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 10. Rezygnacja z zajęć
  a) Istnieje możliwość rezygnacji z kursu po pierwszych zajęciach. Rezygnacja z kursu powinna być zgłoszona najpóźniej 48 godzin po zakończeniu pierwszych zajęć, w których uczestnik wziął, bądź miał wziąć udział. Rezygnacje należy zgłosić e-mailem na adres nemo.legionowo@gmail.com oraz telefonicznie pod numerem 535464471.  W tym przypadku organizator zwraca opłatę uiszczoną za dany okres rozliczeniowy pomniejszoną o jedne zajęcia.
  b) Jeżeli rezygnacja nie nastąpi w trakcie 48 godzin od odbycia pierwszych zajęć pływackich obowiązuje 30 dniowy okres wypowiedzenia, wówczas organizator zwraca uiszczoną za kurs płatność pomniejszoną o terminy zajęć które się odbyły oraz o terminy zajęć, które odbędą się w ciągu 30 dni od przesłania rezygnacji
  c) Uczestnicy, których rodzice bądź prawni opiekunowie nie prześlą rezygnacji w wyznaczonym terminie, traktowani są jako pełnoprawni uczestnicy kursu. Organizatorowi należy się wówczas pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonaną usługę.
  d) Zwroty dokonywane są przelewem w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia rezygnacji.
 11. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie lub ich koszt zostanie zwrócony.
 12. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 13. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o zapoznanie się regulaminem, akceptację jego warunków oraz informację na temat udostępniania wizerunku – FORMULARZ