Regulamin

Regulamin na sezon 2022/2023


 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni.
 2. Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach na pływalni.
 3. Rodzice i opiekunowie nie mogą przebywać na płycie basenu podczas zajęć bez wykupionego biletu wstępu na pływalnię oraz bez odpowiedniego stroju.
 4. Opłata za zajęcia musi być uiszczona przed pierwszą lekcją w danym okresie rozliczeniowym kartą, gotówką lub przelewem na konto bankowe:
  PKO BP 13 1020 1026 0000 1702 0267 8621
  tytuł do przelewu: „Legionowo, nauka pływania, imię i nazwisko uczestnikaokres rozliczeniowy”
  Okresy rozliczeniowe:
  I. Wrzesień, październik
  II. Listopad, grudzień
  III. Styczeń, luty,
  IV. Marzec, kwiecień
  V. Maj, czerwiec
  Wysokość opłaty za dany okres rozliczeniowy będzie dostępna na stronie internetowej oraz wysyłana do wszystkich uczestników e-mailem tydzień wcześniej.
 5. Uczestnik zajęć przed pierwszymi zajęciami otrzymuje od organizatora karnet szkoły pływania, który musi za każdym razem okazać przy wejściu na pływalnię w kasie.
 6. Istnieje możliwość zapisu na zajęcia w trakcie cyklu rozliczeniowego, w takim przypadku od kwoty za dany okres będą odejmowane zajęcia przed zapisem.
 7. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach poniesione koszty nie będą zwracane.
 8. Uczestnik może odrobić opuszczone zajęcia w innym terminie, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym dane zajęcia oraz dostępnych miejsc w grupie wskazanej przez Organizatora. W jednym okresie rozliczeniowym można odrobić maksymalnie 3 zajęcia. Jeżeli nieobecność nie zostanie zgłoszona, została zgłoszona za późno lub uczestnik nie skontaktuje się z organizatorem w celu umówienia terminu odrabiania zajęć pomimo zgłoszenia nieobecności – nie jest to podstawą do zwrotów kosztów za niewykorzystane zajęcia.
 9. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. awarii na basenie, zajęcia odbędą się w innym terminie,  lub ich koszt zostanie zwrócony
 10. Zapisy odbywają się telefonicznie.
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie.
 12. Zapisanie i uiszczenie opłaty za zajęcia w Szkole Pływania NEMO jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Przed pierwszymi zajęciami prosimy o zapoznanie się regulaminem, akceptację jego warunków oraz informację na temat udostępniania wizerunku – FORMULARZ